صندوق-پیشنهادات-و-انتقادات

تولید باکس پیشنهادات و انتقادات صندوق پیشنهادات و انتقادات فلزی بطور معمول در مدارس، شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی کاربرد دارند. در برخی فروشگاه های زنجیره ای که مدیریت آن بر اساس رضایت مشتری است نیز از صندوق های پیشنهادات برای نظرسنجی مردمی استفاده می شود.   صندوق پیشنهادات فلزی امروزه در شرکت های خصوصی نیز جهت ارتباط مستقیم با مدیریت جهت بهبود روند کاری و انتقادات و پیشنها...